LOGIN

Profil


Tento web využívá sílu moderních technologií. Odladěn byl pro Google Chrome a Mozilla Firefox. Poběží i v řadě dalších moderních prohlížečích s plnou implementací standardů. V případě používání prohlížeče, jenž nepodporuje moderní webové standardy plně, např. Internet Explorer, Microsoft Edge, nemůžeme zaručit úplnou funkci webu a jeho korektní zobrazení.

Politika integrovaného systému

Kvalita výrobků, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a řízení údržby kolejových vozů a tím i zajišťování bezpečnosti železničního provozu, stejně jako zajištění kvality při procesu výroby a svařování jsou priority společnosti Elektroline, a.s. Proto se rozhodla zavést a neustále zlepšovat efektivitu systému řízení zahrnující tyto oblasti. Základem tohoto systému vzhledem ke kvalitě provedených prací, díla nebo výrobků, je splnění všech parametrů požadovaných zákazníkem. V oblasti environmentu je záměrem společnosti získávat přesné informace o dopadech své činnosti na životní prostředí a vytvářet podmínky pro realizaci opatření k jejich snižování. V rámci BOZP probíhá ve společnosti Elektroline průběžná identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik.

V tomto smyslu se společnost zavazuje k následující politice jako komplexní standardizaci a trvalému zlepšování ve všech procesech organizace:

 • vstřícnému a aktivnímu přístupu k řešení technických a provozních problémů na jednotlivých stavbách
 • rozvoji odpovědnosti organizace, transparentnosti a korektnosti vztahů se zainteresovanými stranami
 • garantování a dokumentaci všech parametrů a postupů zajišťujících dodržení integrovaného systému managementu (možnost kontroly a plošného dokladování všech činností)
 • posílení vědomí přímé osobní odpovědnosti za kvalitu práce, ochranu zdraví osob a ochranu životního prostředí pomocí pohovorů, zvyšování kvalifikace vzděláváním, výcvikem a motivací zaměstnanců k bezvadnému – profesionálnímu výkonu činností, důkladného systému kontrol a systému odměňování
 • uvádění na trh nových zařízení a nových řešení pro dosud užívané zařízení (zlepšení technických parametrů, prodloužení životnosti, snížení nákladů na montáž, údržbu a provoz, prodloužení garančních lhůt, ekologicky ohleduplnější, zvyšování uživatelského komfortu, apod.)
 • přizpůsobení technických řešení tak, aby bylo možno garantovat a plošně provozovat špičkový, rychlý a efektivní servis zařízení
 • dosažení úplného souladu s právními a ostatními požadavky v oblasti integrovaného systému managementu (kvality, environmentu a BOZP) a jejich dodržování
 • zavedení politiky údržby nastavením systému řízení údržby 
 • prosazování preventivního přístupu při údržbě drážních vozů ve všech činnostech tak, aby se předcházelo možným havarijním stavům, úrazům a mimořádným událostem, 
 • trvalé udržování souladu s požadavky získaného certifikátu na svařování podle normy EN ISO 3834-2
 • průběžné zlepšování systému managementu údržby nákladních vozů a neustálé zvyšování jeho efektivnosti
 • udržování pořádku na všech pracovištích a v prostorách společnosti
 • řízení provozních nákladů, úspoře energií, surovin a dalších zdrojů
 • snížení rizika environmentálních havárií
 • udržování a rozvoj vztahů s veřejností
 • vytvoření systému pro eliminaci předvídatelných rizik
 • předcházení pracovních úrazů a onemocnění
 • zavedení bezpečné práce a pracovišť, zajištění pracovní pohody zaměstnanců
 • zaměstnavatel dbá na to a vyzývá zaměstnance, aby mezi spolupracovníky i v kontaktu s širokou veřejností panovala stejná nediskriminační atmosféra.

Vedení akciové společnosti se zavazuje podporovat zásady výše uvedené politiky:

 • svým vlastním příkladem a jednáním
 • seznamováním svých spolupracovníků s těmito zásadami a s důležitostí plnění zákonných požadavků
 • vytvářením podmínek pro pozitivní postoj všech pracovníků k otázkám životního prostředí, BOZP a vzájemných vztahů
 • průběžným prováděním přezkoumávání managementu a vhodnosti této politiky
 • stanovováním a hodnocením konkrétních cílů, úkolů a programů pro své spolupracovníky směřující ke zlepšování ve všech oblastech ISM
 • zajišťováním dostupnosti takových finančních, personálních i materiálních zdrojů, aby mohly být tyto programy, cíle a úkoly plněny
 • podáváním pravdivých informací o událostech, které vedly nebo mohly vést ke vzniku úrazu nebo mimořádné události
 • aktivní účastí na šetření příčin úrazů nebo mimořádných událostí s cílem zamezit jejich opakování

Zároveň očekává od svých spolupracovníků a dalších zainteresovaných stran plnou podporu a ztotožnění se s těmito zásadami, a požaduje, aby všichni vykonávali svou práci tak, aby výsledky jejich práce byly na vysoké kvalitativní úrovni a směřovaly k trvalému zlepšování, a dále aby nikdo neohrožoval svůj život a zdraví ani životy a zdraví ostatních a choval se ohleduplně k životnímu prostředí a sobě navzájem.

1. 3. 2019