LOGIN

Profil


Politika ISM

Tato vyhlášená Politika ISM společnosti tvoří rámec pro směřování a cíle naší společnosti a stanovuje základní principy a způsob jejich dosažení.

Hodnoty, které naše společnost vyznává a které ji vyznačují, je především důraz a péče o kvalitu volních vlastností svých pracovníků dále jejich kompetentnost a odpovědnost za svou činnost, a vztahy, jak mezi sebou, tak i směrem k akcionáři, zákazníkovi, dodavateli a obchodnímu partnerovi, vlastní společnosti, státní správě a veřejnosti, bezpečnosti a ochraně zdraví a životnímu prostředí. Úroveň všech pracovníků a vztahů je nejvyšší hodnotou společnosti, která dává základ k požadované a očekávané vysoké kvalitě všech jejích produktů a aktivit ve všech oblastech ISO 9001 (Kvalita), 45001 (BOZP), 14001 (ENVI), 3834-2 (svařování), Údržby kolejových vozidel v rámci certifikovaného systému údržby.

Dosažení dané úrovně zůstává pro nás vždy výchozím bodem a výzvou pro další zlepšení.

Management společnosti se ztotožňuje s touto politikou a zavazuje se vytvářet podmínky a jít vlastním příkladem ve všech jejích oblastech. Zároveň očekává a věří v plnou podporu svých spolupracovníků a všech zainteresovaných stran.

Vztah k zaměstnancům na všech úrovních řízení a činností:

 • Upevňovat a rozvíjet povědomí odpovědnosti za vlastní činnost vnímání sounáležitosti s produkty a aktivitami společnosti především formou osobních setkání a hodnocení, podporou odborných školení s účelem zvyšovat kvalifikaci v oboru, podporovat ohleduplnost k životnímu prostředí a k sobě navzájem
 • Hledat a pečovat o rozvoj talentů a sdílení talentů, uvnitř společnosti a na středních a vysokých školách
 • Individuálně i skupinově podporovat poradenství a pomoc v oblastech ovlivňující kvalitu pracovního i soukromého života
 • Rozšiřovat znalosti v oblastech péče o životní prostředí a BOZP s důrazem na prevenci
 • Otevřeně a důkladně informovat zaměstnance o příčinách úrazů a mimořádných událostí, neustále rozvíjet systém hledání a vyhodnocování možných rizik, jako společný zájem všech, s cílem mimořádným událostem předcházet
 • Pečovat o pracovní komfort, zdraví a bezpečnost pracovníků, podporovat týmovou práci
 • Rozvíjet motivační a benefitové programy s cílem zajistit stabilitu a rozvoj společnosti, podporovat inovační a zlepšovatelské aktivity na všech úrovních a oblastech činností
 • Netolerovat jakoukoliv formu diskriminace, i skrytou, z důvodů rasy, pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, zdravotního postižení, apod.

Vztah k akcionářům, zákazníkům, obchodním partnerům a dodavatelům, vlastní společnosti, státní správě, veřejnosti a všem ostatním zainteresovaným stranám:

 • Upevňovat povědomí zaměstnanců o závazcích a odpovědnosti vůči nim
 • Posilovat loajalitu k vlastní společnosti a sounáležitost zaměstnanců se všemi
 • Tvořit a řídit spolehlivou síť dodavatelů a spolupracovat s nimi na neustálém zlepšování kvality, úměrnosti nákladů, zkracování dodací lhůty a zvyšování rychlosti reakce na nový požadavek
 • Uplatňovat v kritériích výběru dodavatele a partnera i jeho úroveň vztahu k BOZP a k životnímu prostředí a sdílení stejných hodnot
 • Podporovat transparentnost a korektnost vztahů ze všemi zainteresovanými stranami
 • Udržovat komunikaci, rozvíjet vztah s občanskou společností, reflektovat vývoj vnějšího prostředí

Vztah k životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví:

 • Usilovat o co nejšetrnější dopad své činnosti ve všech oblastech na životní prostředí
 • Ve svých produktech zohledňovat a snižovat dopady na životní prostředí v celém životním cyklu produktu
 • Měřit a vyhodnocovat spotřeby energií, vody, papíru a dalších surovin podílející se na činnosti jako podklad k neustálému hledání způsobů jejich efektivnějšímu využití, redukci uhlíkové stopy a vlivu na životní prostředí
 • Nastavovat a důsledně dodržovat pravidla pro zacházení s odpady
 • Hospodárnost spotřeb zohledňovat i při výběru a nákupu nových technologií
 • Pečovat o zdraví zaměstnanců (očkování, preventivní prohlídky, sportovní aktivity, zdravé jídlo apod.), pravidelně školit o bezpečnosti a první pomoci s ověřováním o dostatečném pochopení a osvojení získaných znalostí a dovedností

Vztah k vlastním produktům:

 • Prioritou zůstává kvalita, uživatelský komfort a konkurenceschopná cena
 • Zachovat komplexnost služeb ve svém oboru podnikání, včetně možné diverzifikace
 • Pečovat o vlastní produkt u zákazníka (poprodejní a pozáruční servis)
 • Neustále vyvíjet a inovovat s cílem reagovat flexibilně na požadavky zákazníka, odhadovat jeho budoucí potřeby, zvyšovat užitnou a uživatelskou hodnotu
 • Zefektivňovat výrobu i své předvýrobní a obslužné aktivity
 • Využívat nových technologií a SW nástrojů v rutinní administrativní a ruční výrobní práci
 • Ve výrobě jít cestou využití principů štíhlé výroby
 • Dokumentovat veškerou činnost a ukládat data vztahující se k produktu, prověřovat soulad dokumentace a skutečnosti a udržovat vědomí důležitosti přímé osobní participace všech zúčastněných na finálním produktu
 • Stanovovat a vyhodnocovat cíle, úkoly a projekty směřující k neustálému zlepšování všech činností vázaných k produktu včetně efektivního managementu řízení
 • Zajišťovat potřebné zdroje, finanční, technologické, personální a materiálové, vztahující se k realizaci produktu
 • Předem vyhodnocovat potřeby a veškerá rizika spojená s realizací produktu a veškeré možné dopady na životní prostředí a společnost

3. 4. 2023